تکنولوژی

تازه های تکنولوژی- قسمت سوم

تکنولوژی

مترسک هوشمند و چندکاره

گاردن اســپیس (GardenSpace) ابزاري هوشمند است که می تواند هر نوع جانور مزاحم را از باغ شــما فراري دهد. این دستگاه با دوربین 360 درجه اي خود از قابلیت پایش محیط اطراف برخوردار بوده و به محض شناســایی هر نوع جانوري روي آن آب پاشــیده و آن را فراري می دهد. گاردن اســپیس کاربردهاي دیگري نیز دارد. پایش رشــد گیاهان کاشته شده و نیز آبیاري آنهــا از مهمترین قابلیت هاي دیگر این گجت اســت. کافی است گاردن اسپیس را در باغ یا باغچه خود نصب کرده و پس از اتصال شلنگ آبیاري به آن، نوع گیاهان موجود را با اســتفاده از اپلیکیشنی ویژه تعیین کنیم. این دستگاه میزان آب مورد نیاز هر گیاه را تشــخیص داده و به صورت خودکار آن را آبیاري میکند. این دســتگاه به کاهش قابل توجه مصرف آب در باغ نیز می انجامد. مشــاهده جزئیات مربوط به رشد گیاهان و آبیاري آنها از دیگر امکانات اپلیکیشن گاردن اسپیس است.

تصویربرداري متفاوت

براي تصویربــرداري حین حرکت از موقعیت هاي مختلف می توانیم از پهپادهایی که براي این کار وجود دارد، اســتفاده کنیم و تصاویري با کیفیت به دســت آوریم. با این وجود در برخی موقعیت ها نظیر مناطق جنگلی یا مناطقی که پرواز پهپاد ممنوع اســت نمی توان ســراغ این شیوه رفت. وایرل لایت (Lite Wiral )راه حلی براي این موقعیت هاست. وایــرل لایت امکان حرکت دوربین به صورت افقی روي یک طناب را به کاربر می دهد. براي اســتفاده از وایرل لایت کافی اســت دو سر طناب را به جایی ببندیم و سپس قطعه متحرك را روي آن قــرار دهیم. این قطعه متحرك می تواند دوربینی با وزن حداکثــر 5/1 کیلوگرم را حمل کند. وایرل لایت را می توان از طریق دســتگاه کنترل از راه دور هدایت کرد. حداکثر سرعت حرکت این ابزار5/12متر بر ثانیه است که براي صحنه هاي ورزشــی و پرتحرك کاربرد دارد. حداقل سرعت آن دو میلیمتر در ثانیه است.

آموزش رباتیک به کودك

ربوپال (Robopal )مجموعه اي جذاب براي آموزش مفاهیم مهم در رباتیک و برنامه نویســی به کودکان و نوجوانان اســت. ربوپال مانند برخی محصولات مشــابه داراي بلوك هاي آهنربایی اســت که هر بلوك نقش یک فرمان یا بخشی از یک فرمان را ایفا میکند. این بلوك ها به ســه دســته اصلی یعنی حرکت (جلو، عقب و…)، تابع (پخش صدا، تاخیر و…) و منطق (عملکرد شرطی، حلقه و…) تقسیم می شوند. با ترکیب این بلوك ها با هم کارکردهاي متنوعی براي این ربات شــکل می گیرد. ربوپال همچنین داراي ده درگاه مجزا USB اســت که میتواند براي اتصال انواع تجهیزات دیگر براي تکمیل عملکرد ربات به کار رود. حســگرهاي مختلف نور یا صدا، انواع کلید یا فن از جمله مواردي هســتند که می توانند از این طریق به ربات متصل و کاربردهاي متنوعی براي آن به همراه آورند. همچنین امکان اتصال بلوك هاي اســباب بازي لگو نیز به این ربات وجود دارد.

لامپ هوشمند براي دوچرخه

ســی ســنس ایس (Ace Sense See )لامپ هوشمندي است که میتوان به راحتی آن را روي جلو و عقب دوچرخه نصب کرد و از مزایاي مختلف آن بهره مند شــد. روشنایی این محصول حدود 125 لومن است و به اینترتیب حتی در طول روز نیز براحتی قابل مشاهده خواهد بود. این لامپ ضد آب بوده، نور آن زاویهاي 200 درجه اي را پوشــش می دهد و براحتی میتوان آن را به هر جاي دوچرخه نصب کرد. الگوریتم ویژه اي که براي این محصول طراحی شــده می تواند شیوه خاص دوچرخه سواري شما را مورد ارزیابی قرار داده و خود را با آن منطبق کند. این لامپ هوشمند است و براي نمونه در صورت مشاهده نور چراغ خودرو به صورت خودکار با سرعت بیشتري خاموش و روشن میشودتا راننده را ازوجود دوچرخه سوار آگاه کند. سی سنس ایس با پایش وضعیت دوچرخه میتواند نقش دزدگیر را نیز داشته باشد.

کنترل میزان نور دریافتی در روز

حدود 87 درصد از مردم دنیا بیشتر وقت خود را در فضاهاي بســته (نظیر خانه، مدرسه یا محل کار) سپري می کنند. در این میان در برخــی مناطق دنیا به دلیل وضعیــت خاص اقلیمی، روزها آفتاب کمتري وجود داشته و در نتیجه میزان نور دریافتی شهروندان نیز کمتر اســت. این وضعیت میتواند موجب بروز مشــکلاتی در خواب این افراد و سطح انرژي روزانه آنها شود. ال واي اس (LYS )نخســتین دستگاه پوشــیدنی مدیریت نور دریافتی اســت. این گجت که به اندازه یک سکه معمولی است میتواند میزان نور دریافتی هر فرد را محاســبه و به اپلیکیشن ویژه گوشی هوشمند ارسال کند. به این ترتیب کاربر از میزان نور دریافتی در هر روز و استاندارد بودن یا نبودن آن آگاه میشود. استفاده آزمایشــی از این وســیله تاکنون به نتایج ارزشمندي انجامیده اســت. در واقع اســتفاده از ال واي اس موجب کاهش 40 درصدي مشــکلات خــواب در میان کاربــران این گجت شده است.

پرینتر سه بعدي ارزان و با کیفیت

حدود ســه ســال پیش تیم نیو متر (Matter New ) چاپگر ســه بعدي خود را با نام مود – تی (t-Mod )به بازار عرضــه کرد. این چاپگر در آن زمان با کیفیت ترین و در عین حال ارزان ترین چاپگر ســه بعدي موجود در بــازار بود. این چاپگــر محصولی موفق در بازار بــود و به این ترتیب تیم نیو متر به فکر طراحی نســخه دوم آن افتاد. مود – تی نســل دوم تلفیقی از تجربه کاربري بهتر، فناوري روز و نیز کیفیت بالاي خروجی است. این دستگاه 30 درصد سریعتر از نسخه قبلی کار میکند و برخلاف بسیاري از پرینترهاي سه بعدي، ســروصداي زیادي هم ندارد. در واقع صداي ایجاد شده این محصول طی کار 50 درصد کمتر از نسخه پیشین است. این محصول قرار اســت بهار ســال آینده به بازار عرضه شود و براساس پیشبینی تیم ســازنده، احتمالا مدارس اصلی ترین مشتري آن خواهند بود.

شبیه سازي محیط بازي

بازي هاي رایانه اي معمــولا فقط به صدا و تصویر محدود می شوند و تنها در برخی کنسول ها امکان شبیه سازي محیطی (مثلا از طریق لرزش دســته کنســول) نیزوجود دارد. در این میان، یک تیم نوآور توانســته نخســتین شبیه ســاز محیطی را بــراي انواع بازي رایانــه اي طراحی کند کــه می تواند به واقعی تر شــدن تجربه حضور کاربــر در محیط بازي بینجامد. ورتکس (Vortx )اولین شبیه ســاز محیطی ویژه بازيهاي رایانه اي اســت که میتوان از آن در کنار رایانه شــخصی یا کنســول بازي بهره گرفت. ورتکس ظاهري شــبیه به یک اســپیکر دارد، اما در واقع به جــاي تولید صدا از قابلیت ایجاد جریان هوا با درجه حرارت مشخص برخوردار است. الگوریتم ویژه اي که براي ورتکس طراحی شده می تواند به صورت کاملا خودکار محیط بازي را ارزیابی کرده و بر اســاس آن، جریانی از هواي گرم یا ســرد را به سمت کاربر بفرستد. این محصول در صورت تامین مالی، زمستان امسال به بازار عرضه می شود.

 

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید

بستن
بستن