تاریخ

همسرگزینی در رهگذر تکامل تاریخ

به گذارش ِتاریخ طبیعی ، نیاکان بسیار دور ما در پهنۀ گوهرین فلات ایران ، درون غار ها که محل سکونت عمومی و طبیعئ آنها بود میزیستند . در آنجا زاد و ولد میکردند و برای تهیۀ غذا در طول روز ، افراد نیرومند که در میان آنها زنها هم حضور داشتند در دشتها و کوهپایه هائ پیرامون سکونتگاه خود به شکار میپرداخت . « دورۀ گرد آورئ خوراک » و حیوان را پس از لت و کوب ، کشانکشان به درون غار آورده ، کباب کرده و نوش جان میکردند و برای تکمیل سرخوشی ، نر ها و ماده ها بدون موانع شرعی ، قانونی و عُرفی آمیزش مینمودند و در مواردی که عضو ماده از کامجوئی امتناع میکرد ، عضو نر با زور از ماده کام میگرفت و طبیعی بود که در آمیزش سهم سرکردۀ قُلدور منش گروه بکمک عضلات نیرومند و غریزۀ مالکیت که جلوه های آن در بین گله های حیوانی هم مشاهده میشود ، در تصاحب ماده ها و درحریم مالکیت خود نگاه داشتن ، بیشتر بود ، در نتیجه حاصل آمیزش با ماده ها ، فرزندانی بودند که مادرانشان کاملأ مشخص ، اما پدرانشان در پردۀ ابهام بود و این شیوۀ زیستن قرنها ، نتنها در پهنۀ فلات ایران بلکه در همه جای جهان برقرار بود تا بتدریج در بستر تکامل منجر به پیدائئ نظام مادر تباری گردید . اما با خروج از غار ها و سکونت در کنار آبگیرها در دورۀ گله داری و ساختن اولین پناهگاه ابتدائی « چادر های گوچ نشینی و آلونکها » که او را از گزند ِ باد و باران ، سرما و گرما در امان دارد ، سر و کلۀ مالکیت ، حریم خصوصی و مرزبندی هائ مال من ـ مال تو از بستر روانی وارد کلونی های بدوی گردید و این خشت بنیادین در پگاه مدنیت در شاخه های گوناگون انتشار یافت و برای حفظ و حراست از مرزهای مالکیت مادی و معنوی به حکم ضرورت ، قوانین ابتدائی و بدوی پا به میدان گذارد و به بتدریج جای خود را در بستر زندگئ نیاکان دور ِ ما گشود .
حال این حوادث در چه اقلیمی پا به هستی نهاد ؟ .
در بستر اقلیم خشگ و نیمه صحرائی فلات ایران که پوشش گیاهی و جنگلئ آن نا پیوسته و جوامع انسانئ آن در روستا و چادر های عشایری دور از هم با حداقلِ روابط فرهنگی ، داد و ستد اقتصادی ، خانوادگی و تبادل کالائی زاده شد و این بُعد مسافت طولانی و زندگئ دور ازهم ، بین گروه های انسانی ، جبرأ سبب ساز خود لقائی ، آمیزشهای درون خانوادگی ، درون قومی گردید و جهت غلبه بر ترس از تنهائی ، بی پناهی ، حضور راهزنان و هراس از تهاجم همسایگان و ولگردان فقیر که برای درمان گرسنگی بر هستئ مادئ هم پیوسته میتاختند و اموال یکدگر از جمله زنان و کودکان را به غارت میبردند از نگاه جمیع جامعه شناسان ِ تاریخ تکامل پنهان مانده که باید نقش خصوصیات اقلیم مورد کالبدشکافئ روانی و جامعه شناسیک قرار گیرد تا روشن شود که نیاکان دور ما جهت کاستن از تنشهای خونبار ، از میان برداشتن ترس ، غارت اموال و حذف شدن توسط همنوعان در میدان بقاء ، تمهیدی بفرمان غریزه ، آگاهانه بکار بردند که منجر به داشتن تکیهگاه ِ امن ، پدید آوردن حامیان خودی ، وسیع کردن حلقۀ خانواده ، ابتدا در کلونی و روستای خود با پیوند های خویشاوندی ، گرفتن دختر از همسایه و دادن پسر به دهکدۀ همجوار گسترش دهد و با این تدبیر ، سنت درون همسر گزینی به برون خویشاوندی بتدریج در روان اجداد دور ما چرخش نمود و در دستور کار قرار گرفت و راهکار برون همسر گزینی را ضمیمۀ پیوند های درون خویشاوندی کرد تا با افزایش تعداد افراد خانواده و دودمان ، شعاع حلقیۀ امنیت و قلمرو خود را پهناورتر کند و این راهکار هوشمندانه ابتدا در پهنۀ فلات ایران اتفاق افتاد و سپس به دیکر کلونی های انسانی سرایت کرد و در راستای از قوه به فعل آمدن ، جهت تقویت و رعایت قانون آن ، شروع به فرهنگسازی نمود که ابتدا آمیزش پدر با دختر ، مادر با پسر و خواهر با برادر را ممنوع اعلام نمود و در حوزۀ تابو ها قرار داد تا شاکلۀ زنا در جدول گناهان و امری مکروح جلوه کند و در امتداد کسترش شعاع آن ، رابطه جنسی با خاله ، عمه ، دائی ، عمو ، برادر و خواهر زاده بر کرسئ رعایت حریم خانواده نشست و این اقدام سترگ به حکم انتخاب طبیعی و جبر اقلیم ابتدا در نزد نیاکان ما به اجرا در آمد و در سلوک همزیستی جا افتاد .

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن