تکنولوژی

آنچه باید درمورد زیرنویس فیلم بدانید!

دنیای زیرنویس ها

دنیای زیرنویس ها

زیرنویسها سابقه اي طولانی در صنعت فیلم سازي دارند و نخستین زیرنویس نزدیک به 90 سال پیش، یعنی تنها چند سال پس از انقضاي سینماي صامت، به زبان فرانسوي روي یک فیلم هالیوودي در سینما به نمایش درآمد. از آن زمان تاکنون زیرنویسها به زبان هاي مختلف، چه در اکران سینمایی و چه در نمایش خانگی همراه با فیلم ها ایجاد شده اند تا امکان ارتباط مخاطبان با سینماي کشورهاي گوناگون را فراهم کنند. امروزه نیز هزینه ترجمه و تولید زیرنویسها آنقدر پایین آمده که بسیاري از آنها را میتوان به صورت رایگان از اینترنت دریافت کرد. اما بیایید کمی بیشتر با زیرنویس ها آشنا شویم و ببینیم چه انواعی دارند و نحوه کارکردشان چگونه است.

انواع زیرنویسها از دیــدگاه ارتبــاط با فیلــم

زیرنویسها را میتوان به ســه نوع تقســیم کرد: نــوع اول، زیرنویسهایی هســتند کــه در تصاویر حک شده اند. این نوع زیرنویسها که زیرنویسهاي «سخت» هم نامیده میشوند، جزئی از فریمهاي فیلم هســتند و به همین دلیل امکان حذف آنها وجود ندارد. نوع دوم که به زیرنویسهاي «نرم» مشهورند، در داخل فایل یک فیلم یا کلیپ قرار دارند، امــا برخلاف نــوع اول در فریمها حک نشــده اند و میتوان نمایش یا عدم نمایش آنها را به دلخواه تعیین کرد. براي مثال، در فایلهاي AVI امکان تعبیه تا هشت زیرنویس وجود دارد که میتوان انتخاب کرد. نوع ســوم زیرنویسها به صورت یک فایل جداگانه عرضه میشــوند و زیرنویسهاي خارجی (External (نام دارند.

علاوه بر این، جالب است بدانید زیرنویسها میتوانند به شکل متنی نباشند و زیرنویسهاي تصویــري (Subtitles Image ) هم وجود دارد! اینگونه زیرنویسها که معمولا درDVDها یا VCDها مورد استفاده قرار میگیرد، به جاي متن، تصاویري هستند که روي فریمهاي فیلم به نمایش درمی آیند. اگــر بخواهیم زیرنویسهــاي خارجی را در نظر بگیریم، ایــن فایلها میتوانند فرمتهاي مختلفی داشته باشند که سه فرمت SubRip SubViewer و VPlayer مشــهورترین آنهاســت. اما احتمالا با خودتــان فکر میکنید چگونه این ســه مورد مشــهورترین هستند در حالی که تا به حال اسمشــان را نشنیده اید! حق هم دارید، زیرا این ســه فرمت معمولا با پسوند فایلهایشان، یعنی sub، .srt .و txt .شناخته میشوند. تفاوت فرمت و پسوند در آن است که فرمت فایلهاي زیرنویس، نحوه چیدمان متون و زمانبندي ها را در یک فایل که معمولا داراي پسوند خاصی است، مشخص می کند. به عبارت دیگر، لزومی ندارد یک فایل srt حتما با فرمت SubRip باشــد، اما اگر این پسوند را نداشته باشــد، پخش کننده براحتی نمی تواند نوع آن را تشخیص و نمایش دهد. بجز این سه پسوند، ممکن است با فایلهاي زیرنویــس idx .هــم برخورد کرده باشــید.

فایلهــاي idx .از همان نــوع زیرنویسهاي تصویري اســت که در بالا بیان کردیم و در آن به جاي متن، تصاویري براي نمایش روي فیلم گنجانده شده است. معمولا پخش کننده ها امکان پخــش این نوع زیرنویسها را نیز دارند، اما اگر فیلمی باشــد که از DVD برداشته شده است، احتمالا در کنار فایل idx فایل زیرنویس sub هم وجود دارد که براي نمایش زیرنویس کفایت میکند.

نمایش زیرنویسها

احتمالا بســیاري از شــما با نحوه نمایش زیرنویس روي یک فیلم آشــنا هستید، اما شاید ندانیــد این کار را از ســه طریق میتوان انجام داد: در حالــت نخســت، اگر فایــل زیرنویس دقیقا هم نام فیلمی باشــد که میخواهید پخش کنید، اغلب پخش کننده هــا از جمله VLC و KMPlayer ایــن فایل را به صورت خودکار باز کرده و روي فیلم پخش میکنند. (به شرطی که در منوها، نمایش زیرنویــس را فعال کرده باشید) مثلا اگر نام فیلم mkv.Hello باشد، قرار داشتن زیرنویسی به نام srt.Hello کنار آن باعث بارگذاري خودکار زیرنویس می شود.

حالت دیگر آن است که هنگام پخش فیلم، فایــل زیرنویس را بگیرید و روي پنجره نمایش فیلــم رها کنید. در این حالت نیز پخش کننده ها فایل زیرنویــس را بارگذاري کــرده و نمایش می دهنــد. نگــران زمان این کار هم نباشــید، زیرا نرم افزارها زمان بنــدي زیرنویس را رعایت خواهند کرد.

حالت سوم و کلاسیکترین حالت هم این اســت که با استفاده از منوهاي نرم افزار پخش کننــده، فایل زیرنویــس را براي نمایش انتخاب کنید. در صورتی هم که زیرنویس به شکل «نرم» در داخل فایل قرار گرفته باشد، به کمک منوي انتخاب زیرنویــس پخش کننده ها میتوانید این زیرنویس را براي نمایش تیک بزنید. پخش یک زیرنویس آسان است، امــا آیا میتــوان دو زیرنویس را به صورت همزمــان روي یک فیلم نمایش داد؟ پاســخ مثبت اســت! بــراي ایــن کار چند راه وجود دارد، اما ســاده ترین آنهــا ســایت pas-bien.net اســت که در آن دو فایل srt کــه قاعدتا به دو زبان مختلف هســتند را وارد میکنید و ســایت پس از ترکیبشان، به شما یک فایل زیرنویس با پســوند ass .تحویل میدهد. این فایل که فرمت خاصی از زیرنویسهاست، دو زیرنویس را براي قرارگیري در بالا و پایین فیلم تعریف میکند و بــا بارگذاري آن همیــن اتفاق نیز خواهد افتاد.

 

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن